پباده روی پرسنل مرکز به سمت روستای تاریخی طاد به مناسبت هفته فرهنگی