برگزاری دوره آموزشی اصول مبانی منابع طبیعی توسط  اداره منابع طبیعی تفرش برای کارآموزان و پرسنل مرکز در تاریخ 4/6/96 در مرکز تفرش