بنا به گزارش روباط عمومی مرکز تفرش در مورخه 31/05/96 اردوی راه اشتغال فرزندان ایثار گر استان مرکزی با هدف آشنایی فرزندان ایثارگر با اشتغال زودبازده پرورش دهنده زنبور عسل اجرا گردید ، جولایی رئیس اداره اشتغال بنیاد شهید در این برنامه حضور داشتند و ضمن تقدیر از پرسنل مرکز ، ایجاد اشتغال جوانان را یکی از دغدغه های اصلی بنیاد شهید اعلام نمودندو فرزندان شاهد و ایثارگر را به حرفه آموزی و ایجاد اشتغال تشویق نمودند .