بنا به گزارش روابط عمومی مرکز تفرش و به نقل از نوروزی رئیس مرکز ، کارگاه سخت افزار کامپیوتر به همت مرکز راه اندازی شد و در حال حاضر 20 کارآموز در کارگاه در حال فراگیری دوره آموزشی اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی می باشند ، در این کارگاه علاوه بر این استاندارد دوره تعمیرات ماشین های اداری نیز برگزار خواهد شد