دوره آموزشی  wordpress  در امتداد دوره html برگزار گردید و در این دوره آموزشی کارآموزان به نحوه کامل پیاده سازی یک سایت بصورد cms آشنا شدند و بدلیل اینکه بعد از این دوره کارآموزان در دوره مدیریت seo شرکت می کنند موظف شدند که بصورت گروهی سایتی را کامل پیاده سازی کنند تا بتوانیم مفاهیم دوره seo را فرا بگیرند.